178 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Stephan Geisler ac4afc618f „Pack/CHANGELOG“ ändern 10 hours ago
  Stephan Geisler 4627bd4709 Dateien hochladen nach „Build/app/bin“ 10 hours ago
  Stephan Geisler 23617817b2 „Build/synOTR.sh“ ändern 10 hours ago
  Stephan Geisler d30483479f „Build/synOTR.sh“ ändern 10 hours ago
  Stephan Geisler 8534c781ca „Build/synOTR.sh“ ändern 1 week ago
  Stephan Geisler 9605308f9d „Build/synOTR.sh“ ändern 1 week ago
  Stephan Geisler 3ef02ad095 „Build/synOTR.sh“ ändern 2 weeks ago
  Stephan Geisler 9c75014f94 „Build/synOTR.sh“ ändern 2 weeks ago
  Stephan Geisler 9a91437033 „Build/synOTR.sh“ ändern 2 weeks ago
  Stephan Geisler 9023f30109 „Build/synOTR-start.sh“ ändern 2 weeks ago
  Stephan Geisler 9b921c884f „Build/synOTR-start.sh“ ändern 2 weeks ago
  Stephan Geisler b6974b2b92 „Build/synOTR-start.sh“ ändern 3 weeks ago
  Stephan Geisler 7bd55db43b „Pack/CHANGELOG“ ändern 2 months ago
  Stephan Geisler 3f6b4fdaaf „Pack/CHANGELOG“ ändern 2 months ago
  Stephan Geisler 38732abad3 „Pack/CHANGELOG“ ändern 2 months ago
  Stephan Geisler 68859bce24 „Pack/INFO“ ändern 2 months ago
  Stephan Geisler 3b7b812475 „Build/synOTR.sh“ ändern 2 months ago
  Stephan Geisler d12ac3c2d8 „Build/includes/textersetzung.txt“ ändern 7 months ago
  Stephan Geisler 36bcbe63e9 „Pack/CHANGELOG“ ändern 7 months ago
  Stephan Geisler c3cc4f4abe „Pack/INFO“ ändern 7 months ago
  Stephan Geisler 550a3f24ae „Build/config“ ändern 7 months ago
  Stephan Geisler 2000613782 „Build/synOTR.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler a696611153 „Build/status.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 5a729fd927 „Build/synOTR-start.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 8c18b93a6f „Pack/WIZARD_UIFILES/upgrade_uifile“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 157bf6d615 „build_spk.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 6a940792c7 „Pack/INFO“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler a8d5ccae78 „Build/timer.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 01d08e3c3f „Pack/INFO“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 9f42123b22 „Build/synOTR.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 6a4d8d3f5f „build_spk.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 7e35c4de26 „Pack/INFO“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 9f05e3ce9c „Pack/INFO“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler c26df36517 Merge branch '4.0.9' of geimist/synOTR into master 8 months ago
  Stephan Geisler d8a6b73755 „Pack/CHANGELOG“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler c9467bce5b „Build/synOTR-start.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 5b7124de4b „Pack/CHANGELOG“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler d79671b75f „Pack/CHANGELOG“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler 16910b0af9 „Build/edit.sh“ ändern 8 months ago
  Stephan Geisler d910bb171d „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler bf0e6813d7 „Build/help.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler 32d6e749f8 „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler 130a1fa57b „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler f00be5e205 „Build/status.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler b7067c7c61 „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler 26d933d428 „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler 417dfc2761 „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler dd34e39c43 „Build/synOTR.sh“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler c0c8dbe7d8 „Pack/CHANGELOG“ ändern 9 months ago
  Stephan Geisler c4ed4b1543 „Pack/CHANGELOG“ ändern 9 months ago